Algemene voorwaarden

 (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder de nummers 02323737)

 

Van de besloten vennootschap Van der Laan Assuradeuren B.V. , gevestigd te Winschoten, in het vervolg van deze algemene voorwaarden aangeduid met “Van der Laan”, aangetekend wordt dat Van der Laan tevens handelt onder de volgende handelsnaam: Van der Laan Verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders van “Van der Laan” en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Van der Laan werkzaam zijn. Daar waar wordt gesproken over “Van der Laan” zijn deze bestuurders en/of personen hierin uitdrukkelijk begrepen.

Definities en werkzaamheden

 1. Het door Van der Laan bemiddelen in verzekeringen, financieringen, hypotheken en spaarproducten, of andere financiële producten, onverschillig of bij bemiddeling in verzekeringen de provisie in de premies is begrepen, dan wel apart boven op de netto premies in rekening worden gebracht. En tevens (niet cumulatief bedoeld):

a)      Advisering inzake pensioenen/ pensioenregelingen, die onder meer tot doel hebben de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten/partners en van hun minderjarige kinderen en/of pleegkinderen;

b)      Advisering met betrekking tot oudedagsvoorzieningen, anders dan pensioenen, zoals stamrechten, lijfrenten e.d. één en ander in de meest ruime zin des woord;

c)      Advisering inzake en uitvoering van actuariële berekeningen, mede verband houdende met het in leden a en b van dit artikel genoemde;

d)      Advisering met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten, teneinde polisvoorwaarden- en redacties te toetsen en zodanig bij te stellen; advisering met betrekking tot kostenbewaking en lopende regelingen.

e)      Het adviseren ter zake van employees benefits en de daaruit voortvloeiende activiteiten;

f)       Adviseren ter zake van financiële-planning in de ruimste zin.

g)      Het verzorgen van begeleidende activiteiten, welke voortvloeien uit of samenhangen met de hiervoor genoemde activiteiten, alles in de meest ruime zin des woord, ter zake waarvan door cliënt, de opdrachtgever aan Van der Laan, een opdracht is verstrekt.

 

Van der Laan De besloten vennootschap Van der Laan Assuradeuren B.V. Cliënt

De opdrachtgever van Van der Laan, welke opdracht zowel mondeling als schriftelijk kan worden verstrekt. Onder opdrachtgever worden begrepen de partijen voor wie Van der Laan werkzaamheden verricht als hierboven genoemd onder punt 1.  Toepasselijkheid en diverse bepalingen. 

a.       Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst, of werkzaamheid door Van der Laan verricht verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Van der Laan zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Van der Laan slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Van der Laan en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven onverkort geldig.

b.       Alle betrekkingen tussen Van der Laan enerzijds en haar cliënt anderzijds, daaronder begrepen offertes, overeenkomsten en wijzigingen daarvan enzovoorts, zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, behoudens voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

c.       Van der Laan zal bij haar dienstverlening ten behoeve van de cliënt de nodige zorgvuldigheden in acht nemen, waar bij Van der Laan haar werkzaamheden zal baseren op de van de cliënt verkregen informatie en met inachtneming van de op het moment van uitvoeren en/of het geven van adviezen bestaande (fiscale) regelgeving en jurisprudentie.

d.       Over aanbiedingen, overeenkomst, opdracht enzovoort.

I.                    De aan Van der Laan verstrekte opdrachten en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verplichtingen zullen uitsluitend als inspanningsverplichting gelden en niet als resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

II.                  Offertes en tarieven van Van der Laan zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

III.                Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Van der Laan een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Van der Laan is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

IV.                In het geval cliënt per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Van der Laan heeft ontvangen, dient het bericht van cliënt als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Van der Laan wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Van der Laan heeft bereikt.

V.                  Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de cliënt, door Van der Laan aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Van der Laan gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Van der Laan het tegendeel blijkt.

VI.                Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Van der Laan heeft bekend gemaakt, mag Van der Laan erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

e.       Door Van der Laan genoemde termijnen waarbinnen werkzaamheden zijn afgerond zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, zodat eventuele overschrijding daarvan aan de cliënt het recht geeft op schadevergoeding en/of het (doen) ontbinden van de overeenkomst.

f.        De cliënt zal aan Van der Laan die informatie verschaffen die Van der Laan van belang acht voor het naar behoren kunnen vervullen van haar werkzaamheden. Hierover wordt ook het volgende bepaald:

                    I.            De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Van der Laan die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer, enz. van de opdrachtgever, dat Van der Laan haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

                  II.            Van der Laan kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in I, onder f, bepaalde strikt naleeft.

                III.            Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Van der Laan zijn gesteld, of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Van der Laan bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

                IV.            Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Van der Laan verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Van der Laan meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Van der Laan het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan cliënt.

                  V.            Indien achteraf blijkt dat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Van der Laan de opdracht heeft uitgevoerd, kan de verzekeraar op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

g. Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden dienen in overleg tussen Van der Laan en cliënt te worden vastgesteld, waarbij Van der Laan de cliënt zal wijzen op de consequenties, met name ten aanzien van de betalen vergoeding aan Van der Laan.

h. Van der Laan is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de cliënt, gebruik te maken van de diensten van derden. Van der Laan zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en cliënt hierover informeren. Voor zover de cliënt zich met de inschakeling van derden zich niet kan verenigen, dient cliënt dit schriftelijk en gemotiveerd aan Van der Laan te kennen te geven. In dat geval heeft Van der Laan het recht de overeenkomst met de cliënt te beëindigen, zonder dat dit de cliënt ontheft van zijn betalingsverplichting van de overeengekomen vergoeding, vastgesteld naar rato van de reeds verrichte werkzaamheden en aan de cliënt recht geeft op ontbinding en/of schadevergoeding.

i. Van der Laan is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen door Van der Laan of door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden (zoals onder h hierboven genoemd) gemaakte fouten, tenzij er sprake is geweest van opzet of aan opzet grenzende grove schuld (voorwaardelijke opzet) door Van der Laan. Cliënt vrijwaart Van der Laan voor aanspraken van hulppersonen of ingeschakelde derden als hier bedoeld.

j. Van der Laan zal bij het overeenkomen van de werkzaamheden met de cliënt, waarbij een vergoeding, voor de dienstverlening van Van der Laan, een bedrag wordt berekend bovenop een netto premie,  de aan Van der Laan te betalen vergoeding schriftelijk dan wel mondeling mededelen. Tussentijdse wijzigingen daarvan dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

k. Het staat Van der Laan vrij om verzekeringen, of andere financiële producten onder te brengen bij zogenaamde Direct Writers (verzekeraars die rechtstreeks hun zaken doen met de klant, zonder daarbij gebruik te maken van een assurantietussenpersoon).

                    I.            Van der Laan is in dat geval gerechtigd zijn werkzaamheden uit te voeren, als ware hij de cliënt zelf, op een overeengekomen urendeclaratie of een op basis van een ander vergoedingssysteem, waarbij deze urendeclaratie of ander soortige vergoeding, boven op de premie van de Direct Writer door Van der Laan in rekening wordt gebracht en geïncasseerd. Deze werkzaamheden zullen hebben te gelden als bemiddeling, zoals genoemd in art. 1 onder: ‘Definities’ en ‘werkzaamheden’ worden genoemd. Deze urendeclaratie of andersoortige vergoeding, wordt verder genoemd: ‘DW vergoeding’

                  II.            Het recht op de DW vergoeding, als onder ad a genoemd, zoals die blijkt uit een overeenkomst, of de gevoerde incasso, kan niet door de opdrachtgever eenzijdig worden beëindigd, zolang de verzekeringen of ander financieel product bij de betreffende Direct Writer van kracht blijft. Ook het sluiten van een nieuwe, gelijksoortige verzekering, na opzegging van de lopende verzekering(en), zal worden beschouwd als een voorzetting van de daarvoor eerder beëindigde polis of ander financieel product.

                III.            De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het recht op een DW vergoeding af te kopen en wel tegen betaling van 2 ½ x de in totaal jaarlijks in rekening gebrachte DW vergoeding van het voorgaande jaar, of indien dit hoger is, van het lopende jaar.

l. Honorarium en betaling.

                    I.            Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Van der Laan wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.

                  II.            Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Van Laan is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Van der Laan beïnvloeden.

                III.            In geval dat Van der Laan werkt op declaratiebasis kan een voorschotbedrag in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Van der Laan start met de uitvoering van de opdracht.

               IV.            Betalingen door de cliënt dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Van der Laan voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De cliënt is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Van der Laan, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. Van der Laan is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever.

                 V.            Verrekening door de opdrachtgever van de door Van der Laan gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Van der Laan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

               VI.            Indien opdrachtgever de door Van der Laan in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Van der Laan te voldoen kan Van der Laan de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.750 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel: - Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00; - Over de volgende € 2.500,00: 10%; - Over de volgende € 5.000,00: 5% - Over de volgende € 190.000,00: 1% - Over het meerdere: 0,5% 4.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

             VII.            Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Van der Laan aanleiding geeft, is Van der Laan bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

           VIII.            De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Van der Laan indien Van der Laan zelfs na deugdelijke ingebrekestelling in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door cliënt te worden nagekomen.

 

m.     Aansprakelijkheid. Is uitgesloten wanneer de tekortkoming is te wijten aan:

·         Maatregelen van een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;

·         Maatregelen van een toezichthoudende instantie;

·         Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;

·         Staking in de elektriciteitsvoorziening, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Van der Laan of derden;

Tevens is uitgesloten:

 • Elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte software en/of computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Van der Laan is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 • Van der Laan is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Van der Laan verzonden (email)berichten Van der Laan niet hebben bereikt.
 • In het geval Van der Laan adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een beleggings- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Van der Laan een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Van der Laan is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Van der Laan niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden onder wie begrepen enige verzekeraar, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.  En voor zover dit niet al uit deze bepaling voortvloeit, tevens:
 • Van der Laan is niet aansprakelijk voor gegeven garanties over winstdeling, toekomstige rentestandkortingen, valuta ontwikkelingen dan wel koersontwikkelingen en/of rentabiliteit van aandelen, obligaties en andere vormen van beleggingen.
 • Van der Laan is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Van der Laan, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Van der Laan niet of niet tijdig heeft voldaan.
 • Bij offertes, het verrichten van werkzaamheden, uitgebrachte adviezen of ander uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen ‘om niet’, is elke aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij een bevoegde rechter, de toepassing van deze bepaling buiten werking stelt.
 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van uitgebrachte offertes ,verrichte werkzaamheden voor de cliënt/opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Onverminderd het voorgaande zal van der Laan (en zijn bestuurders en werknemers) nimmer tot een grotere schadevergoeding verplicht zijn, dan voor zover in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraars van Van der Laan zal worden vergoed, een eventueel eigen risico blijft hierbij voor rekening van Van der Laan. Voor zover echter dekking bestaat binnen de aansprakelijkheidspolissen van Van der Laan, zal de aansprakelijkheid voor werkzaamheden op declaratiebasis (niet zijnde op provisiebasis) echter beperkt zijn tot het laagste van de navolgende twee bedragen € 500.000,- of  een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) van 100 maal de voor dat onderdeel van een advies aan cliënt gedeclareerd bedrag. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van een toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
 • In het geval de in artikel bedoelde (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Van der Laan, in een specifiek geval, geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Van der Laan, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Van der Laan bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

n.     Overmacht.

Van der Laan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Van der Laan redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van en buiten toedoen van Van der Laan ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Van Laan geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Van der Laan kan worden gevergd.

o.      Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens.

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 

Door de cliënt aan Van der Laan verstrekte persoonsgegevens zullen door Van der Laan niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Van der Laan op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

Wij verwijzen u naar onze privacy verklaring voor nadere uitzetting omtrent de doeleinden van de verwerking van privacygegevens alsmede de rechtsgronden, beveiliging en overige informatie.

Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Van der Laan zal Van der Laan de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

p.      Verval van recht.

                    I.            Klachten met betrekking tot door Van der Laan verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Van der Laan te worden ingediend bij Van der Laan. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

                  II.            Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Van der Laan verband met door Van der Laan verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

 

q.      Op de betrekkingen tussen cliënt en Van der Laan is Nederlands recht van toepassing. Voor zover wetgeving of internationale verdragen niet dringend anders voorschrijven, zullen geschillen tussen de cliënt en Van der Laan aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen.                                                                 

 

Cookie instellingen