Pensioen

‘Hoe regel ik een goed pensioen voor mijn personeel?’ Dit is een vraag die veel ondernemers bezighoudt. U wilt de kosten beheersbaar houden, maar tegelijkertijd wilt u een kwalitatieve pensioenregeling bieden aan uw werknemers. Daarnaast is het belangrijk dat mutaties eenvoudig en snel kunnen worden verwerkt en dat uw medewerkers te allen tijde inzicht hebben in hun pensioensituatie.

Voor de meeste mensen geldt, dat zij recht krijgen op AOW zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Overigens zijn er wel spelregels met betrekking tot de duur dat men in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt.

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering?
  • Voor alleenstaanden is het AOW-pensioen ca. 70% van het netto minimumloon
  • Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar ontvangen een toeslag waardoor hun AOW-pensioen op 90% terecht zal komen
  • En gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder 50% van het minimumloon. Samen 100%.

 

Collectief pensioen

Om uw personeel een aanvulling te bieden op hun AOW-uitkering kunt u een collectieve pensioenregeling afsluiten. Een collectief pensioen is een door de werkgever getroffen pensioenregeling waarbij alle (groepen) werknemers gezamenlijk hun pensioen opbouwen. Het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat.

Een goede collectieve pensioenregeling past bij de strategische doelstellingen van uw bedrijf en ondersteunt uw bedrijf bij het werven en behouden van werknemers. Want wilt u een soortgelijke regeling als uw belangrijkste concurrenten of wilt u juist een betere pensioenregeling waardoor u een aantrekkelijke werkgever wordt? En weet u al waar uw werknemers behoefte aan hebben? Pensioen wordt, na het salaris, gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.

Pensioen is niet alleen een belangrijke maar ook een dure arbeidsvoorwaarde. Door de aanhoudend lage rentestand en de toename van de levensverwachting zijn salaris/diensttijdregelingen te duur geworden. Dit is één van de redenen waarom na invoering van het pensioenakkoord uitsluitend nog een beschikbare premieregeling met een gelijkblijvende premie toegezegd mag worden. Daar waar nog oude pensioenregelingen lopen, moeten deze onder het nieuwe pensioenstelsel worden omgezet.

Met een pensioenregeling via Van der Laan Assuradeuren B.V. kunt u rekenen op een regeling zonder onverwachte kosten bij salarisverhogingen. Dankzij de online verwerking van mutaties ervaart u minder administratieve rompslomp en worden de kosten aanzienlijk verlaagd. Hoeveel lager? Maak snel een afspraak en ontdek de mogelijkheden die er zijn.

Nieuw pensioenstelsel

We hebben een nieuw pensioenstelsel! Het door Minister Carola Schouten ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nieuwe pensioenstelsel is daarmee een feit. Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028.

Iedere werkgever met een verzekerde pensioenregeling wordt door het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met een aanpassing van de pensioenregeling. De werkgever mag de nieuwe regeling zelf vormgeven, uiteraard in samenspraak met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt). 

Het is belangrijk dat u scenario’s uitwerkt waarmee de impact van eventuele keuzes inzichtelijk wordt gemaakt. Een professionele adviseur kan u hierbij helpen. Deze kan niet alleen de pensioenlasten voor de komende 5 – 10 jaar berekenen, maar tegelijkertijd ook de impact op het pensioen van de deelnemers inzichtelijk maken. We bespreken samen met u de scenario's en consequenties die u vervolgens kunt delen met de pensioencommissie en/of de ondernemingsraad. Hierdoor bent u in staat om een zorgvuldig besluit te nemen. 

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen