Verzuim

Bent u opzoek naar de inlog voor het verzuimsignaal, klik dan hier.

 

Verzuimverzekering:

Een verzuimverzekering is een verzekering die uw bedrijf beschermt tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim van werknemers. Het is bedoeld om de loonkosten te dekken die ontstaan wanneer werknemers niet in staat zijn om te werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Als werkgever heeft u standaard een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar voor een percentage van het loon van zieke werknemers gedurende de periode dat deze ziek zijn. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van de cao en wettelijke regelingen. Een verzuimverzekering biedt dekking voor de loonkosten gedurende de afwezigheid van de werknemer, zodat uw bedrijf deze kosten niet zelf hoeft te dragen.

Voor een verzuimverzekering zijn er twee verschillende soorten mogelijkheden. Een conventionele verzuimverzekering en een stop-loss verzekering. Een conventionele verzuimverzekering en een stop-loss verzekering zijn twee verschillende benaderingen van het verzekeren van de kosten van ziekteverzuim. Het belangrijkste verschil tussen beide ligt in de manier waarop de verzekeringsdekking wordt geboden. Hieronder worden beide concepten toegelicht:

  1. Conventionele verzuimverzekering: Een conventionele verzuimverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar dekking biedt voor een bepaald percentage van de loonkosten van zieke werknemers gedurende de afwezigheidsperiode. De verzekeraar betaalt een vastgesteld percentage van het loon van de zieke werknemer, zoals overeengekomen in de polisvoorwaarden. Dit percentage kan variëren, bijvoorbeeld 70% of 80% van het loon. Het percentage kan ook verschillen per jaar dat loondoorbetaling verplicht is, bijvoorbeeld 100% in het eerste jaar van ziekte en 70% in het tweede jaar van ziekte. De verzekeraar dekt deze kosten tot een bepaald maximumbedrag of een vooraf overeengekomen limiet. 

  2. Stop-loss verzekering: Een stop-loss verzekering (ook bekend als een excess of catastrophic loss-verzekering) is een verzekering die uw bedrijf beschermt tegen hoge kosten als gevolg van ziekteverzuim. In plaats van het dekken van een percentage of bedrag van de loonkosten, treedt de stop-loss verzekering in werking nadat een bepaalde drempel is overschreden. Deze drempel wordt ook ook wel de eigenrisico drempel genoemd. Als de totale loonkosten als gevolg van ziekteverzuim de eigenrisico drempel overschrijden, vergoedt de stop-loss verzekering de kosten boven die drempel. Met andere woorden, de stop-loss verzekering beschermt uw bedrijf tegen onverwacht hoge kosten die het zelf zou moeten dragen. Deze mogelijkheid is met name geschikt voor bedrijven met een hogere loonsom.

Kort samengevat biedt een conventionele verzuimverzekering dekking tot een vooraf bepaald percentage of bedrag van de loonkosten, terwijl een stop-loss verzekering dekking biedt voor kosten die de eigenrisico drempel overschrijden. Beide benaderingen hebben als doel om uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim, maar de manier waarop de dekking wordt geboden, verschilt.

Een verzuimverzekering is altijd maatwerk en afhankelijk van de loonsom, verzuimcijfers en bedrijfssector. Wij maken graag offertes voor u om tot een passende verzekeringsoplossing te komen.

 

Arbodienst:

In combinatie met de verzuimverzekering is het aan te raden om een arbodienst af te sluiten. Een arbodienst is een externe dienstverlener die gespecialiseerd is in het ondersteunen van werkgevers bij het bevorderen van gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkvloer. Arbodiensten spelen een belangrijke rol bij het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving.

De taken en verantwoordelijkheden van een arbodienst kunnen variëren, maar over het algemeen bieden ze de volgende diensten:

  1. Verzuimbegeleiding: Het ondersteunen bij de begeleiding van zieke werknemers en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim. De arbodienst kan adviseren over de re-integratieprocessen, het opstellen van verzuimprotocollen en het uitvoeren van medische controles. 

  2. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: De arbodienst kan gezondheidskundige onderzoeken uitvoeren, zoals periodieke medische keuringen, om de gezondheid en geschiktheid van werknemers voor het uitvoeren van bepaalde taken te beoordelen.

  3. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): De arbodienst helpt u bij het uitvoeren van een RI&E, waarbij de arbeidsrisico's in kaart worden gebracht en beoordeeld. Op basis hiervan kan zij advies geven over preventieve maatregelen en het opstellen van een plan van aanpak. Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet en iedere werkgever dient deze te hebben.

  4. Preventie en voorlichting: De arbodienst kan voorlichtingen en trainingen verzorgen over verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit kan variëren van ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting tot brandveiligheid en EHBO-training.

  5. Arbeidsomstandighedenspreekuur: Arbodiensten bieden vaak een laagdrempelig spreekuur waar werknemers terecht kunnen met vragen of problemen op het gebied van gezondheid en werk. Hier kunnen zij advies krijgen over bijvoorbeeld fysieke klachten, stress of arbeidsomstandigheden.

U kunt in de basis twee verschillende arbodiensten afsluiten. Op basis van een "activiteitenpakket" en op basis van een "all-in pakket". Bij een activiteitenpakket bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). De arbodiest heeft slechts een monitorende taak. Elke verrichting die gedaan moet worden zoals bezoek aan de arbo-arts, opstellen probleemanalyse etcetera wordt apart in rekening gebracht. Bij het all-in pakket garandeert de arbodienst dat de begeleiding voldoet aan de Wvp en wordt het merendeel van de kosten in het pakket vergoed.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op en laat u adviseren!

Cookie instellingen